СВА ЛИЦА КОЈА УЛАЗЕ У СУД 

                                                                                   У ОБАВЕЗИ СУ ДА НОСЕ МАСКЕ!                                              

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА

У ОСНОВНОМ СУДУ У СМЕДЕРЕВУ

На основу Одлуке градоначелнице Града Смедерева о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Смедерева, број 020-4187/20 од 17.07.2020. године и одлуке Владе Републике Србије, доносе се правила понашања судија и запослених у Основном суду у Смедереву за време трајања ванредне ситуације на територији града Смедерева

Комплетан текст можете преузети овде (ПДФ)

 

 

                              Седиште суда у Смедереву, 11300 Смедерево, Трг Републике 2

                                              

                                                            
                                                            
                                                     Судска управа/факс: 026/613-205
                                                     е-пошта: uprava@sd.os.sud.rs
                        Пријем електронских поднесака: elektronski.podnesak@sd.os.sud.rs
 
 
                                                      Матични број: 17773305
                                                      Шифра делатности: 75230
                                                      ПИБ: 106399844
                                                      ЈББК: 80486 (Централни регистар фактура)
 
                                                      Депозит: 840-291802-50
                                                      Судске таксе: 840-29671845-38
                                                      Новчане казне: 840-29637845-91                                                       
        
                               Судска јединица у Ковину, 26220 Ковин, Трг Ослобођења бб
                                                               Телефон: 013/742-371         
                                                                   
                                          
                                                               
 
Основни суд у Смедереву, сходно Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 101/2013), надлежан је за подручје општине Ковин и града Смедерева.
Седиште Основног суда у Смедереву налази се на адреси - Смедерево, Трг Републике број 2, а судска јединица у Ковину налази се на адреси - Ковин, Трг Ослобођења бб.   
У седишту суда (Смедерево) налазе се кривично одељење, истражно одељење, предмети извршења кривичних санкција и служба међународно правне помоћи у кривичним и грађанским стварима, одсек рачуноводства и одсек за аутоматску обраду података са пратећим службама и писарницама. 
  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
 
 
 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs