Пријем поште и писарница

1) Пријем поште

  Пријем писмена и поште обавља се и у седишту суда и у судској јединици.
 

                                      У седишту суда - инфо-пулт у холу суда 

                                       У судској јединици - просторија у холу судаНа овим местима могу се предати све врсте поднесака (тужба, одговор на тужбу, предлог за извршење, предлог за покретање одређеног ванпарничног поступка, приватна кривична тужба и разна друга писмена).

Приликом пријема писмена службеник суда дужан је да странци на њен примерак стави пријемни печат суда.

Сва примљена документација у суду се истог дана разврстава и прослеђује писарници, где се документа обрађују и прослеђују даље на поступање.

Неопходно је да странке своје поднеске, ургенције и остала писмена сачине уредно.

 

2) Писарница

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници.

Радом судске писарнице руководи управитељ судске писарнице који истовремено може водити и послове појединих одсека писарнице.

У писарници обавештења се дају на основу података из уписника и списа. Обавештења ће се ограничити само на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и на друга слична обавештења.

Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских радњи или одлука, или о вероватном исходу спора.

Обавештења о стању у списима даваће се у границама прописа само лицима овлашћеним да разгледају списе.

 

 Састав писарнице

  •  Управитељ писарнице
  •  Кривични одсек
  •  Парнични одсек
  •  Одсек за радне спорове
  •  Ванпарнични одсек
  •  Извршни одсек

 

Пријем и расподела предмета

Писарница врши послове непосредног пријема и расподеле предмета.
Расподела предмета у суду врши се случајем, независно од личности странака и околности правне ствари према астрономском рачунању времена пријема и бројном реду судских већа (судија) утврђених годишњим распоредом.
Расподела предмета врши се уписивањем у електронски уписник, тако што се прво распоређује група новопримљених предмета, а затим предмети приспели у суд на други начин.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs