Издавање уверења

            Уверења се издају за лица која имају пребивалиште на територији града Смедерева и општине Ковин.

            Молба се може прибавити као у згради у седишту суда (у холу код инфо-пулта) тако и у згради у судској јединици (у холу).

            Уверење се издаје искључиво у седишту суда у Смедереву на инфо-пулту.
Такса за издавање уверења износи 190,00 динара, сходно Закону о судским таксама и таксеној тарифи.

            Лица којима је уверење потребно ради запослења не плаћају таксу.
Захтев за издавање уверења предаје се како у седишту суда тако и у судским јединицама.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ИЗДАВАЊЕ  УВЕРЕЊА  ДА

ПРОТИВ ЛИЦА НИЈЕ ПОДИГНУТА ОПТУЖНИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА КОЈА СЕ ГОНЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОСНОВНОГ И ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ

 

*   МОЛБА за издавање уверења прибавља се:

-у згради седишта суда (инфо-пулт)

-у судској јединици у Ковину

 

*   ЛИЧНА  КАРТА - важећа       

 

*   ДОКАЗ О УПЛАТИ СУДСКЕ ТАКСЕ у износу од 190,00 динара

*   ТАКСА ЗА УПЛАТУ:     840-29671845-38    модел 97

                                              позив на број 16-092

 

Такса се не плаћа:

за уверење потребно ради заснивања радног односа

 

Уверење се не издаје:

за странце и избегла лица која нису поднела надлежном органу захтев за пријем у држављанство Републике Србије.

  

Молба се подноси радним данима:

у седишту суда у Смедереву на инфо-пулту

у судској јединици у Ковину

 

Уверења се преузимају:

у седишту суда у Смедереву на инфо-пулту и у судској јединици у Ковину

радним данима од 13:00 до 14:00 часова у року од 1 радног дана од дана пријема молбе

 

Напомена:  

За прибављање уверења да подносилац молбе није под истрагом подноси се посебна молба Основном јавном тужилаштву у Смедереву

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs