Надлежност

     Под надлежношћу суда подразумева се право и дужност суда да води поступак и доноси одлуку о предмету спора, односно о оптужном акту.

     Основни суд у Смедереву надлежан је за територију општине Ковин и за Град Смедерево.

     У првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и за кривична дела из своје надлежности, одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде, за кривична дела из своје надлежности. 

     У првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.
     Суди и у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју радник претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.
 
     Надлежан другостепени суд за Основни суд у Смедереву је Апелациони суд у Београду и тај суд одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Смедереву у кривичном поступку и грађанско-правним споровима, ако за одлучивање по жалби није надлежан Виши суд у Смедереву.
 
      У другом степену Виши суд у Смедереву одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Смедереву и то:
  • о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног и у скраћеном кривичном поступку
  • на решења у грађанско-правним споровима, на пресуде у споровима мале вредности, као и о жалбама на одлуке донете у ванпарничном поступку

     Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ и врши друге послове одређене законом.

     Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступају само неки основни судови са подручја истог вишег суда.
    
 
Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs