Унутрашње уређење

  1) Судска управа

Послови судске управе су: 

  • уређивање унутрашњег пословања у суду 
  • позивање и распоређивање судија поротника 
  • послови везани за вештаке и сталне судске тумаче 
  • разматрање притужби и представки
  • вођење статистика и израда извештаја
  • извршење кривичних и прекршајних санкција
  • финансијско и материјално пословање суда 
  • овера исправа намењених употреби у иностранству.

2) Председник суда

     Председник суда  је судија Драган Роган.

     Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда, обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и судским пословником.

    Председник суда поједине послове судске управе може поверити заменику председника или председницима одељења. 

    У пословима судске управе председнику помаже секретар суда. 

    Председник суда надзире рад судских одељења и служби, прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

    Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере, у складу са законом.

    Законом о судијама регулисани су услови за избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда.

    Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова и Судским пословником.

3) Судије

      У Основном суду у Смедереву судијску функцију врши 22 судије, заједно са председником суда.

      Рад судија је организован у оквиру судских одељења.

      Радом судског одељења руководи председник одељења кога одређује председник суда годишњим распоредом послова, по претходно прибављеном мишљењу судија одељења. Председник одељења, односно већа, стара се да се послови обављају благовремено, уредно и једнообразно.

    Све судије Основног суда у Смедереву суде и предузимају судске радње, по правилу, на целом подручју суда, према распореду послова утврђеним годишњим распоредом и расподели судских предмета.

    У судској јединици редовно се суди и предузимају судске радње, а према распореду, послова утврђеним годишњим распоредом и расподели судских предмета.

    Претходни поступак и главни претреси у кривичним поступцима спроводе се искључиво у седишту суда. 

    Судије распоређене у судској јединици суде и предузимају потребне судске радње стално на подручју судске јединице и то у грађанским поступцима: у парницама (грађанско-правни, радни и породични спорови), у ванпарничним, оставинским и извршним поступцима, а по потреби предузимају потребне судске радње и на целом подручју суда.

 
 

ПРЕДСЕДНИК КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
судија Татјана Мустачевић Јевтовић, а у њеном одсуству замењиваће је судија Анка Никодијевић
 
Судија за претходни поступак, 
опозив условних осуда и судија по Закону о спречавању насиља у породици
судија Јелена Станковић Благојевић
 
  КРИВИЧНА ВЕЋА
судија Лидија Јовановска
судија Дарко Каленић
судија Татјана Мустачевић Јевтовић
судија Анка Никодијевић
судија Ђурица Станимировић

  

ПРЕДСЕДНИК ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
судија Александар Јоцовић
 
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
А) Парнично одељење:
судија Светлана Богуновић Нађ
судија Александра Ђорђевић
судија Милица Јефтић
судија Вања Марјановић
судија Зорица Миленковић
судија Анђа Радовић
судија Гордана Стојановић
судија Јелена Милошевић
судија Љиљана Грујић
                                                                                судија Александар Јоцовић
 
Б) Одељење радних спорова:
судија Александар Јоцовић
судија Љиљана Грујић
                                                                             судија Светлана Богуновић Нађ
судија Анђа Радовић
 
 
Г) Ванпарнична материја:
судија Милица Јефтић (предмети заоставштине)
судија Јелена Станковић Благојевић (Р1 предмети из седишта суда, у којима је до сада поступала и новопримљени предмети)
судија Нада Гаврић
(целокупна ванпарнична материја, Р2, Р3 из седишта суда, 20 најстаријих Р1 предмета из седишта суда и новопримљени предмети Р1, Р2, Р3 из седишта суда)

судија Александар Јоцовић

1 предмети из седишта суда по предлозима за наставак поступка)

 
Д) Извршно одељење:
судија Слободан Игњатовић
судија Милорад Клашња
судија Срећко Радивојевић
                                                                                      судија Драган Роган

 

ВЕЋЕ САСТАВЉЕНО ОД ТРОЈЕ СУДИЈА
(по Закону о извршењу и обезбеђењу)
судија Александар Јоцовић
судија Лидија Јовановска
судија Драган Роган

  

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
судија Татјана Мустачевић Јевтовић - кривично одељење
судија Гордана Стојановић - грађанско одељење

  

4) Судско особље 

 Судско особље чине: 

  • судијски помоћници           
  • запослени на административним, техничким, рачуноводственим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Број судског особља одређен је актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

   

Судијски помоћник

Судијски помоћник помаже судији, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, усвојена правна схватања припрема за објављивање и самостално или уз надзор и упутства судије, врши послове одређене законом и Судским пословником.

     Судија Лидија Јовановска задужена је за евиденцију, распоређивање и праћење рада судијских помоћника, као и распоређивање и спровођење програма обуке и стручног усавршавања приправника-волонтера. 

    Судско особље дужно је да савесно и непристрасно врши своје послове и чува углед суда. На заснивање радног односа и на права, обавезе и одговорности судског особља примењују се прописи који уређују радне односе у државним органима.

 


 

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs