Инфо пулт

Шалтери за информације налазе се у холу у зградама како седишта суда тако и судске јединице и снабдевени су обрасцима који странкама омогућавају информисање о процедурама које се покрећу и воде код овог суда.

Обавештења која се могу прибавити на инфо – пулту о:

 • судским поступцима (издавање уверењa и слично)
 • потребној документацији за покретање судских поступака
 • висини судских такси за различите врсте судских поступака
 • радном времену суда
 • времену рада судске писарнице са странкама
 • времену рада на пријему поште
 • организацији Основног суда у Смедереву у односу на вишестепене судове
 • текућим рачунима суда (судске таксе, депозит, новчане казне)
 • другим надлежним државним институцијама (полиција, тужилаштва, центар за социјални рад и слично)
 • сталним судским вештацима за област за коју су именовани
   

На истом месту могу се прибавити и следећи обрасци:

 • молба за пословну способност
 • молба за родитељско право
 • молба за уверење
 • молба за уверење - за правна лица
 • образац за потребну документацију за уверење
 • захтев за препис и фотокопирање списа
 • захтев за разматрање списа
 • захтев архиви
 • притужба на рад правосудних органа  
 • флајер-транслитерализација
 • флајер-организација судова 

Такође се и преузимају уверења по захтеву за уверење да против подносиоца захтева до 01.10.2013. године није донето решење о спровођењу истраге и да против истог није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности из надлежности Основног и Вишег суда у Смедереву. Преузимање уверења врши се сваког радног дана на инфо-пулту од 13-14 часова.                                                                                                                                                                     

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs