Саопштења за јавност

 


 

Саопштење за јавност, 03.07.2014. године

У оквиру реализације пројекта „Јачања система алтернативних санкција“ дана 02.07.2014. године, у сали Вишег суда у Смедереву, организован је округли сто – Промоција алтернативних санкција, којем су, поред осталих, присуствовали и представници овог суда – судије, судијски помоћници и судијски приправници.

Том приликом учесници су могли да се упознају са радом повереничке канцеларије, искуствима са алтернативним санкцијама у земљама Европске уније, међу којима посебно на подручју Републике Хрватске, тако што су презентовани модели примене овог система санкција и ефекти његове примене.

 Промоција алтернативних санкција базирана је на законским одредбама националног законодавства и међународним препорукама. Наиме, алтернативне санкције су уведене Кривичним закоником, а у питању су:

1) рад у јавном интересу и

2) условна осуда са заштитним надзором.

Њихова примена и извршење су регулисани Законом о извршењу кривичних санкција и одговарајућим правилницима.

Сврха презентовања система алтернативних санкција јесте омогућавање смањења преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција за лакша кривична дела и у односу на учиниоце који раније нису осуђивани. У питању је крајњи резултат коме претходи активна улога судова у поступку утврђивања санкција према учиниоцима поменутих лакших кривичних дела.

Како би се конкретније приближили модели одабира, примене и спровођења алтернативних санкција, учесницима округлог стола је подељен и одговарајући штампани материјал са пратећим приручником који је израђен од стране Марије Баленовић (судија жупанијског суда у Славонском броду) и Марине Матић Бошковић (стручњак за реформу правосуђа) у оквиру Пројекта јачања система алтернативних санкција у Србији, који Пројекат финансира Европска унија. Именоване су уз, Виљема Храста (шеф Одсека за алтернативне санкције Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде Републике Србије) и Роџера Мекгарва (вођа тима Пројекта), презентовале разлоге због којих је потребно да се систем алтернативних санкција примењује, уз истицање предности које овај систем санкција већ постиже у земљама Европске уније (растерећење смештајних капацитета у заводским установама; смањење трошкова буџета; васпитни утицај на учиниоце лакших кривичних дела; постизање сврхе кажњавања у виду квалитетне ресоцијализације учинилаца; смањење времена трајања судских поступака у односу на учиниоце лакших кривичних дела и слично).

На крају је указано да се већи степен примене ових санкција очекује у наступајућем периоду, посебно због тога што је на подручју града Смедерева, недавно отворена канцеларија Повереника путем које ће се, уз остале пратеће институције, и спроводити извршење алтернативних санкција.

                                                                                                                    Основни суд у Смедереву

                                                                                       Саопштење за јавност, 19.01.2015. године

       Основни суд у Смедереву, у оквиру својих активности које предузима ради повећања транспарентности свог рада, реализовао је 18.12.2014. године дан отворених врата за матуранте Гимназије у Смедереву. Иницијатива за остваривање оваквог вида сарадње потекла је од стране суда ради омогућавања ученицима ове школе да се и непосредно, путем обиласка суда, упознају са радом овог државног органа. 
     Током представљања послова који се обављају у суду, матурантима, које је предводила професорка Уставног права и Грађанског права Душица Славковић, најпре је од стране председника суда Драгана Рогана указано које су надлежности овог суда, каква је структура у погледу броја судија и судског особља, као и састав судских одељења. Након тога је уследио обилазак суда. 
     Будући да је овај суд у истој згради у којој је и Виши суд у Смедереву, у оквиру показивања, уследио је најпре одлазак у једну од судница у Вишем суду у Смедереву и краће упознавање са распоредом учесника у кривичном поступку од стране заменика председника тог суда судије Предрага Лукића. 
     Потом је обилазак настављен у просторијама Основног суда у Смедереву и то тако што су показане пратеће службе, међу су којима инфо-пулт са пријемом поште и свих врста поднесака, информатичко-техничка служба, рачуноводство, писарница, служба овере, архива суда и писарница.
     Показане су и суднице судије из области кривичног права Татјане Мустачевић Јевтовић, као и судије из области грађанског права Дејана Ђорђевића, који су објаснили распоред учесника у судници и ток поступка. 
     Истом приликом су предочени и спортски успеси овог суда, презентовањем освојених награда на досадашњим такмичењима која су реализована у организацији републичке синдикалне организације.
     На крају обиласка сумирани су утисци и оцењено је да је овакав вид сарадње пожељан. 
     У показивању суда и предочавању послова у суду учествовали су председник суда судија Драган Роган, председник кривичног одељења судија Татјана Мустачевић Јевтовић, председник грађанског одељења судија Дејан Ђорђевић, портпарол суда судијски помоћник Мануела Јевтић и секретар суда Миодраг Марковић. Запослени у службама које су обухваћене овим обиласком активно су учествовали давањем објашњења и одговора на питања која су им упућивана. 
     На крају су подељени и флајери који се од скоро налазе на инфо-пулту суда, а у којима је дат краћи приказ надлежности суда, понашања у суду, послова који се могу обавити у суду, као и начин на који је потребно да се учесници у поступку спреме за суђења, те како да се прибаве подаци о предмету. 
       
                                                                                                                                       Основни суд у Смедереву 
 
 
 
                Саопштење за јавност, 29.2.2016. године

          Основни суд у Смедереву започео је 2015. годину са 33348 предмета, а у току исте године код овог суда примљено је 15553 предмета.

Од овог броја решено је 17210 предмета тако да је на крају 2015. године у раду преостало укупно 31691 предмета.
Просечан број предмета у раду по судији био је 58,91 предмета а просечно решено по судији је 65,19 предмета.
Посматрано по материјама просечан прилив предмета по судији у парници и породичним споровима био је 44,6, у радним споровима 10,35 и у кривици 25,76 предмета. Од овог броја просечно решено по судији у парници и породичним споровима износи 43,3 предмета, у радним споровима 19,29 предмета и у кривици 26,53 предмета.
Од укупног броја решених предмета један број представљају и стари предмети у погледу којих се посебно водило рачуна, имајући у виду обавезу да се ова врста предмета решава у што краћем року.
Анализом ових података може се закључити да је током 2015. године овај суд успешно савладао целокупан прилив и да је, уз то, решен и један број старих предмета, као и да је 2015. година завршена са мањим бројем предмета у односу на укупан број предмета са којим је започета година.
Такође, просечно решен број предмета по судији, у наведеним материјама, знатно је већи од броја предмета који је утврђен Правилником о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, по којем је за парницу и породичне спорове исказана месечна норма од по 20 предмета, колико је и за радне спорове, док је за кривицу 14 предмета. Подаци, који су напред појединачно приказани, указују на то да је број решених предмета знатно премашио утврђене месечне норме, као и да је овиме остварен резултат рада који Основни суд у Смедереву сврстава у ред судова са најбољим резултатима у 2015. години. Овде посебно треба нагласити да су постигнути резултати продукт изузетног залагања постојећег броја судија у ситуацији непопуњеног судијског кадра, а у погледу чега би требало да се, од стране Високог савет судства, као независног правосудног органа, у наступајућем периоду, предузму одговарајући кораци који би се омогућило да се судијски кадар овог суда употпуни да би се тренд постигнутих резултата задржао. Али, у сваком случају, Основни суд у Смедереву настојаће да и даље ефикасно предузима мере ради скраћивања дужине поступка пред овим судом, а све у циљу квалитетног остваривања заштите права грађана који су код овог суда иницирали судске поступке.
 
                                                                                                                     Основни суд у Смедереву
 
 Саопштење за јавност, 27.3.2017. године
Уз подршку пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“, који финансира Европска унија, Основни суд у Смедереву учествовао је у радионици „Размена добре праксе, организација рада извршног одељења“.
Ова интерактивна радионица одржана је у периоду од 8. до 10. марта у Основном суду у Зрењанину, где су присуствовали председници судова, судије и судско особље из основних судова у Смедереву, Сомбору и Крушевцу.
Кроз тродневни програм учесници су посетили службе у оквиру извршног одељења Основног суда у Зрењанину, разменили су искуства, идентификовали изазове, као и најбоље праксе у оквиру организације извршних одељења.
Такође, радионица је обухватила и рад на „студији случаја“ ради проналажења најбољих модела за сарадњу са екстерним институцијама и спровођење извршења на терену.
Током Радионице дефинисани су закључци и препоруке који треба да помогну судовима да даље унапређују ефикасност рада у својим извршним одељењима.
Вреди истаћи и да су учесници Радионице изразили задовољство организовањем оваквог облика сарадње, какав до сада није практикован, а показао се као изузетно користан. Ово из разлога што је оваква сарадња дала могућност непосредног упознавања са радом других судова у истој области и тиме стварања основа за уједначено поступање, што, опет води већој правној сигурности грађана, као корисника услуга судова.
Посебно се указује и на то да је претходни период рада, у оквиру учествовања у пројекту „Унапређење ефикасности правосуђа“, код Основног суда у Смедереву дао значајне резултате исказане кроз смањење броја старих предмета за 56%, чиме су циљеви Програма решавања старих предмета и старих извршних предмета, закључно са 31.12.2016. године, премашени.
Полазећи од добре праксе и препорука стручњака ЕУ пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ Основни суд у Смедереву донео је Програме решавања старих предмета и старих извршних предмета за 2017. годину у циљу настављања започете тенденције смањења броја старих предмета.
Сарадња која је са ЕУ пројектом „Унапређење ефикасности правосуђа“ остварена током 2016. године кроз обуке и консултације, реализује се и у овој години.

                                                                             ОСНОВНИ  СУД  У  СМЕДЕРЕВУ

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs