Контакти

Основни суд у Смедереву, 11300 Смедерево, Трг Републике број 2

Судска управа: 026/613-205 (и факс)
e-mail: uprava@sd.os.sud.rs

Пријем електронских поднесака снабдевених квалификованим електронским потписом: elektronski.podnesak@sd.os.sud.rs

- Писарницa (парнично и кривично одељење): 026/613 - 207

- Управитељ писарнице 026/648 - 933

- Писарницa (ванпарнична/ оставинска и извршна материја): 026/618 - 164

- Извршно одељење 026/613 - 211

- Рачуноводство: 026/613 - 232

- Судска јединица у Ковину: 013/742 - 371
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs