Ранија саопштења за јавност

Саопштење за јавност, 13.01.2010. године

Поводом захтева за информисање о новој мрежи судова, а који захтев је упућен од стране дневног листа „Наш глас“ НИДОО, сачињено је следеће саопштење:

Основни суд у Смедереву од 01.01.2010. године свој рад устројио је према Закону о уређењу судова који је донет крајем 2008. године и према Судском пословнику донетом крајем 2009. године тако што су основана четири судска одељења и то:

 1. Истражно одељење
 2. Кривично одељење
 3. Грађанско одељење
 4. Одељење за радне спорове

У оквиру Истражног одељења поступаће три судије.

Кривично одељење састављено је од 8 већа која ће поступати само у седишту суда.

У оквиру Грађанског одељења издвојено је Парнично одељење у којем ће поступати 9 судија, Одељење за радне спорове у којем је одређено троје судија да поступа, затим ванпарнична материја са две судије и извршна материја у којој ће поступати један судија.

Разврставање предмета је у току а почетак суђења се очекује у наступајућем периоду будући да се у том погледу предузимају одговарајуће активности предвиђене напред наведеним прописима.

Аутоматско вођење предмета, као нов начин рада који подразумева употребу рачунара, према подацима који су добијени од Министарства правде, планирано је током 2010. године у динамици коју је ово министарству одредило за све основне и више судове у Републици Србији.

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 26.01.2010. године

У складу са актуелном реформом правосуђа у Републици Србији и потребом достављања информација које се односе на ново устројство рада суда уследило је саопштење за јавност следеће садржине:

Од 1. јануара 2010. године почео је са радом Основни суд у Смедереву са судским јединицама у Великој Плани и Смедеревској Паланци. Практично, досадашњи општински судови у Смедереву, Великој Плани и Смедеревској Паланци постали су један суд чије је седиште у Смедереву.

У Основном суду у Смедереву поступаће укупно 27 судија од којих су 22 судије изабране на сталну функцију а 5 судија је изабрано на период од три године.

Рад овог суда одвијаће се у оквиру четири судска одељења: Истражног, Кривичног, Грађанског и Одељења за радне спорове.

У Истражном одељењу поступаће троје судија, док ће у Кривичном одељењу поступати 8 судија.

Рад Грађанског одељења организован је у оквиру 8 парничних већа, 2 ванпарнична већа, док је за извршења одређен 1 судија.

У Одељењу за радне спорове одређено је троје судија.

Све радње у кривичној материји предузимаће се искључиво у Смедереву, као седишту суда.

У грађанској материји поступаће се како у седишту суда тако и у судским јединицима у Великој Плани и Смедеревској Паланци тако да ће се суђења и надаље обављати у истим местима као и у ранијем периоду.

Послови свих врста овера, осим овера докумената која се користе у иностранству, врше се како у Смедереву тако и у Великој Плани и Смедеревској Паланци, као судским јединицама Основног суда у Смедереву. На исти начин функционише и земљишна књига, док ће се предаја писмена (тужбе, предлози за извршење, предлози за расправљање заоставштине, жалбе и остало) вршити како у седишту суда тако и у поменутим судским јединицама. Захтеви за издавање уверења да се против лица не води кривични поступак подносе се као и претходно поменута писмена, али се издавање ових уверења врши искључиво у седишту суда. Овера докумената за употребу у иностранству врши се искључиво у седишту суда.

Радно време суда и у седишту и у судским јединицама је од 07:00 до 15:00 часова.

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 28.01.2010. године

Током јануара 2010. године Основни суд у Смедереву започео је са радом тако што је утврђен распоред послова у оквиру којег су формирана судска одељења.

У оквиру стварања услова за комплетно функционисање суда  разврставање предмета се приводи крају тако да је у међувремену омогућено да се раније започети поступци окончају доношењем одговарајућих одлука.

Тим поводом треба истаћи да је у већу судије Татјане Мустачевић Јевтовић након главног претреса одржаног 22.01.2010. године истог дана донета и објављена пресуда којом су оптужени М. В. и Г. Д., обојица из Смедерева, оглашени кривим зато што су у току ноћи 15/16.12.2007. године у улици Коларској у Смедереву обијањем отвореног простора одузели туђе покретне ствари у виду алкохолних напитака и појединих прехрамбених производа, као и једног броја ДВД-а са допунама за мобилне телефоне, све у износу од 34.000,00 динара, у намери да њиховим присвајањем прибаве себи противправну имовинску корист тако што је оптужени М. В. уз помоћ шрафцигера извалио лим на доњем делу улазних врата продавнице након чега је оптужени Г. Д. ушао у унутрашњост и наведене ствари спаковао у кесе које је додавао оптуженом М. при чему су обојица били свесни да могу учинити дело, што су и желели, јер су се са тим стварима удаљили, чиме су учинили кривично дело тешке крађе из члана 204. става 1. тачка 1. Кривичног законика Републике Србије. Оптужени М. В. осуђен је на казну затвора у трајању од 10 месеци, док је оптуженом Г. Д. изречена условна осуда и утврђена казна затвора од једне године са роком провере у трајању од три године. Писмени отправак одлуке достављен је оптуженима, њиховим браниоцима и надлежном тужиоцу дана 25.01.2010. године са поуком о правном леку.

У наступајућем периоду се очекује заказивање и одржавање суђења и у преосталим предметима који су у фази окончања поступка расподеле судским већима.

У погледу функционисања нове мреже судова потребно је истаћи и да је 28.01.2010. године у већу судије Марка Јоцића, као једног од пет судија овог суда изабраних на период од три године, завршен главни претрес након којег је донета и објављена одлука којом је окривљени М. Н. из Велике Плане оглашен кривим зато што је у Великој Плани дана 23.11.2009. године и 16.12.2009. године употребом алкохола и дроге довео себе у стање битно смањене урачунљивости, јер су његове способности да схвати значај својих дела и да управља својим поступцима биле битно редуковане, применом насиља, претњом да ће напасти на живот и тело и безобзирним понашањем угрожавао телесни интегритет чланова своје породице на тај начин што је дана 23.11.2009. године у вечерњим часовима дошао касно кући и без икаквог повода једног члана породице вређао а осталим члановима породице више пута упутио претње и једног од њих ударио отвореном шаком у пределу лица, а дана 16.12.2009. године, по изласку из болнице, поновио и увреде и претње након чега је сам позвао Полицијску станицу и дао обавештење да ће побити родитеље, после чега је поднета кривична пријава и окривљеном одређен притвор, чиме је извршио два кривична дела насиље у породици из члана 194. става 1. Кривичног законика за која за осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 11 месеци. Истовремено је према овом окривљеном изречена и мера безбедности обавезног лечења наркомана за период постојања потребе за лечењем али не дуже од три године. Такође је продужен и притвор према окривљеном у погледу којег је одређено да може да траје до правноснажности пресуде али најдуже док не истекне време трајања казне изречене пресудом.

У погледу изречене мере безбедности уследила је израда писменог отправка одлуке и њено уручивање странкама у поступку.

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 09.02.2010. године

У оквиру актуелне реформе правосуђа у Републици Србији и потребе обавештавања јавности о информацијама које се односе на рад суда издато је саопштење за јавност следеће садржине:

Послови који су у надлежности Основног суда у Смедереву са судским јединицама у Великој Плани и Смедеревској Паланци обављају се у оквиру радног времена које одређује председник Врховног касационог суда у складу са одговарајућим прописом.

Одлуком од 03.02.2010. године одређено је ново радно време Основног суда у Смедереву.

С тим у вези, радно време Основног суда у Смедереву, почев од 08.02.2010. године, промењено је у односу на претходни период, па је сада и у седишту и у судским јединицама је од 07:30 до 15:30 часова.

Промена радног времена неће утицати на термине у којима су већ заказана рочишта и главни претреси, па ће учесници у тим поступцима у суд приступати по основу позива у којима су подаци о дану и часу потребе одазивања суду и наведени.

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 11.10.2010. године

У складу са новим законским могућностима предвиђеним Кривичним закоником, али и потребом достављања информација које се односе на рад суда, издато је саопштење следеће садржине:

Веће судије Марка Јоцића, при Основном суду у Смедереву, донело је дана 5. октобра 2010. године пресуду којом је окривљени Н.М. из Баточине оглашен кривим за кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. става 4. у вези члана 289. става 1. Кривичног законика.

Окривљени је осуђен на казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, уз изрицање одговарајуће мере безбедности.

Како је у питању казна затвора у трајању краћем од годину дана, одређено је да се изречена казна изврши на тај начин што окривљени не сме да напушта просторије у којима станује, осим у случејавим прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција.

Доношењем ове одлуке, Основни суд у Смедереву започео је примену члана 45. става 5. Кривичног законика, који уређује могућност извршења казне затвора у оквиру просторија у којима осуђено лице станује.

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 13.10.2010. године

У складу са актуелном обуставом рада запослених у судској администрацији, али и потребом достављања информација које се односе на рад суда издато је саопштење следеће садржине:

Одлуком вршиоца функције председника Основног суда у Смедереву од 12. октобра 2010. године утврђен је минимум процеса рада.

Овиме је обухваћен рад у хитним предметима као што су:

 1. притвор
 2. кривични поступци у којима се малолетна лица појављују у својству оштећених
 3. привремене мере
 4. извршења
 5. брачни и породични спорови и спорови који се сматрају хитним по одредбама Породичног закона Републике Србије
 6. сметање државине
 7. издржавање малолетне деце
 8. радни спорови.

Од осталих послова обављаће се:

§      пријем поште

§      овера рукописа, преписа и исправа које не трпе одлагање.

Минимум процеса рада утврђен је у складу са чланом 52. Закона о уређењу судова и чланом 7. и 6. Судског пословника.

Одлука се примењује како у седишту суда тако и у судским јединицама у Великој Плани и Смедеревској Паланци.

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 25.10.2010. године

 

Поводом захтева новинара из дневног листа НИД Компанија „Новости“ за достављање информација о поступку који је пред Основним судом у Смедереву вођен против Љ. В. из Михајловца, издато је саопштење следеће садржине:

Именовани је пресудом од 23.02.2010. године осуђен на казну затвора у трајању од 10 месеци и новчану казну у износу од 150.000 динара уз које кривичне санкције му је изречена и забрана вршења самосталне угоститељске делатности у трајању од 1 године, за кривично дело посредовање у вршењу проституције из члана 184. став 1. КЗ, те да су списи предмета у Апелационом суду у Београду од 26.05.2010. године ради одлучивања по жалбама изјављеним од стране учесника у поступку.

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 29.10.2010. године

У складу са обавезом достављања информација које се односе на рад суда издато је саопштење следеће садржине:

Основни суд у Смедереву, у оквиру пројекта «Унапређење доступности правде у судовима у Србији», поставио је рампе и адаптирао тоалет за особе са инвалидитетом.

Пројекат је подржан донаторским средствима Краљевине Норвешке, а реализован је од стране International Managament Group – IMG из Новог Београда у сарадњи са Министарством правде Републике Србије.

Овај суд, уз још 19 основних и виших судова у Републици Србији, учествовањем у наведеном пројекту активно доприноси спровођењу Националне стратегије реформе правосуђа у Србији, утврђене од стране Министарства правде Републике Србије, која обухвата следеће циљеве:

1. унапређење ефикасности судова, правичног суђења и суђења у разумном року,

2. унапређење сарадње између судова и других институција (тужилаштва, установа за извршење заводских санкција, полиције, општине),

3. унапређење јавности рада судова путем приступа информацијама и правичног и једнаког третмана.

Прилагођавањем прилаза суду и тоалета особама са посебним потребама омогућен је једнак третман свим учесницима у судским поступцима тиме што је поједностављен приступ правди на начин који је у складу са законском обавезом свих органа јавне власти, уз поштовање стандарда прописаних Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Овиме се Основни суд у Смедереву уврстио у ред органа јавне власти који су своје услуге учинили доступним свим грађанима на равноправан начин.

 

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 22.03.2011. године

Поводом захтева ТВ Смедерево о статистичким подацима који се односе на породичну материју издато је саопштење следеће садржине:

1) у периоду 01.01.2011. године – 28.02.2011. године донето је 8 судских одлука о разводу бракова

2) у периоду 01.01.2010. године – 31.03.2010. године донета је 1 судска одлука о разводу брака

3) у периоду 01.01.2010. – 31.12.2010. године донето је 200 судских одлука о разводу брака.

Подаци за период 01.01.2009. године – 31.12.2009. године нису евидентирани у електронској форми, а подаци за период 01.03.2011. године – 21.03.2011. године нису коначни, јер се евидентирање донетих судских одлука реализује на месечном нивоу.

Напомиње се да је број судских одлука које су донете у периоду 01.01.2010. године – 01.03.2010. године у директној вези са тада успостављеном новом мрежом судова и прерасподелом свих предмета на нивоу Основног суда у Смедереву, као новоформираног суда уместо дотадашња три општинска суда са подручја Смедерева, Велике Плане и Смедеревске Паланке, а која расподела је реализована у периоду 01.01.2010. – 01.02.2010. године након чега је поступање по основу расподељених предмета и могло да уследи.

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 08.06.2011. године

Поводом захтева новинара из дневног листа НИД Компанија „Новости“ у вези са кривичним поступком који се односи на А. Ф., издато је саопштење следеће садржине, а у складу са питањима која су упућена Основном суду у Смедереву:

1.      Висина казне

Пресудом Основног суда у Смедереву од 24.12.2010. године окривљени А. Ф. осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година и 9 (девет) месеци уз одређивање да ће се у ту казну урачунати и време које је окривљени провео у притвору.

2.      Да ли је правноснажна и да ли је одлучено по жалби адвоката?

Пресудом Апелационог суда у Београду од 19.05.2011. године уважена је жалба браниоца окривљеног А. Ф. у погледу одлуке о казни, па је пресуда Основног суда у Смедереву од 24.12.2010. године преиначена тако што је окривљени осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године са одређивањем да ће се у ову казну урачунати и време које је окривљени провео у притвору.

Пресуда Основног суда у Смедереву је, након доношења одлуке по жалби, постала правноснажна.

3. Да ли је и када судија Марко Јоцић обавештен о томе да се притвореник обесио у КПЗ Ваљево?

Судија Марко Јоцић је, према подацима из списа предмета, дописом Казнено поправног завода за малолетнике у Ваљеву дана 31.05.2010. године обавештен је да је осуђени А. Ф. из Смедерева преминуо на издржавању казне затвора у поменутом заводу. Околности под којима је именовани преминуо суду нису познате, јер је достављен само податак о смрти окривљеног.

Окривљени је на његов захтев упућен на издржавање казне затвора, а упут у заводску установу у Ваљеву је извршен у складу са Решењем Министарства правде Републике Србије о упућивању осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица у заводе за извршење заводских санкција у Републици Србији.

Основни суд у Смедереву

 

Саопштење за јавност, 13.12.2011. године

У циљу потпуног и правилног информисања јавности, а поводом информација у електронским медијима које су објављене дана 12.12.2011. године у вези са покушајем спровођења судске одлуке у месту Радинац, Основни суд у Смедереву издао је саопштење следеће садржине:

Дана 12.12.2011. године судски извршитељи су, заједно са овлашћеним лицима Полицијске управе у Смедереву, изашли на лице места ради предузимања радњи у циљу покушаја спровођења решења којим је Ј.Р. из Радинца наложено да уклони металне стубове и жичану ограду.

У питању је спровођење мере која је одређена решењем парничног суда у оквиру поступка који се води по тужби ради сметања државине.

Поменутом приликом Ј.Р. није затечен на лицу места већ његов син и још двојица лица који нису странке у овом поступку. Како су у питању трећа лица а не странке у поступку, исти су, од стране овлашћених лица Полицијске управе у Смедереву, упозорени да не ометају рад суда.

У току предочавања ових упозорења, појавио се и Ј.Р. који је приликом покушаја судског извршитеља да му саопшти разлог доласка напустио место догађаја, отишао у шупу одакле се појавио са флашом у руци из које је на себе просуо течност за коју је тврдио да је бензин и запалио се шибицом.

У поменутим околностима понашање именованог није указивало да ће по изласку из шупе себе полити течношћу и потом се запалити.

Основни суд у Смедереву са жаљењем констатује да је именовани дана 12.12.2011. године повређен, али у околностима које нису последица рада судских извршитеља и овлашћених лица Полицијске управе у Смедереву нити су последица пропуста ових службених лица.

Основни суд у Смедереву


Саопштење за јавност, 09.04.2012. године
У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и судским поступцима, сачињено је следеће саопштење:
Основни суд у Смедереву и у 2011. години функционисао је као саставни део нове мреже судова у Републици Србији.
Неспорно је да је реформа правосуђа пружила јак допринос успостављању здравог функционисања правосудног система, нудећи стартешки правац развоја и пут кроз савремене тековине Европске цивилизације 21. века.
У том оквиру Основни суд у Смедереву остварио је добре резултате рада, који се огледају не само у постепеном, али сигурном враћању поверења грађана у рад ове институције, већ и кроз решавање предмета у већем степену.
Наиме, у току 2011. године и даље је био већи број нерешених предмета, међу којима су и стари предмети који су из периода пре почетка реформе правосуђа.
У циљу бољег приступа правди и веће заштите појединачних права грађана, предузете су одговарајуће мере ради решавања свих предмета, а пре свега оних који су из категорије старих предмета.
Резултат спроведених мера је смањење укупног броја предмета за 50% на крају 2011. године, што је у знатном степену повећало делотворан и правичан приступ правди, као крајњи циљ предузетих мера.
На крају, треба истаћи да је овај резултат постигнут захваљујући повећаном ангажовању свих запослених у Основном суду у Смедереву, како судија тако и судског особља.
Основни суд у Смедереву

 


 

Саопштење за јавност, 03.07.2014. године

У оквиру реализације пројекта „Јачања система алтернативних санкција“ дана 02.07.2014. године, у сали Вишег суда у Смедереву, организован је округли сто – Промоција алтернативних санкција, којем су, поред осталих, присуствовали и представници овог суда – судије, судијски помоћници и судијски приправници.

Том приликом учесници су могли да се упознају са радом повереничке канцеларије, искуствима са алтернативним санкцијама у земљама Европске уније, међу којима посебно на подручју Републике Хрватске, тако што су презентовани модели примене овог система санкција и ефекти његове примене.

 Промоција алтернативних санкција базирана је на законским одредбама националног законодавства и међународним препорукама. Наиме, алтернативне санкције су уведене Кривичним закоником, а у питању су:

1) рад у јавном интересу и

2) условна осуда са заштитним надзором.

Њихова примена и извршење су регулисани Законом о извршењу кривичних санкција и одговарајућим правилницима.

Сврха презентовања система алтернативних санкција јесте омогућавање смањења преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција за лакша кривична дела и у односу на учиниоце који раније нису осуђивани. У питању је крајњи резултат коме претходи активна улога судова у поступку утврђивања санкција према учиниоцима поменутих лакших кривичних дела.

Како би се конкретније приближили модели одабира, примене и спровођења алтернативних санкција, учесницима округлог стола је подељен и одговарајући штампани материјал са пратећим приручником који је израђен од стране Марије Баленовић (судија жупанијског суда у Славонском броду) и Марине Матић Бошковић (стручњак за реформу правосуђа) у оквиру Пројекта јачања система алтернативних санкција у Србији, који Пројекат финансира Европска унија. Именоване су уз, Виљема Храста (шеф Одсека за алтернативне санкције Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде Републике Србије) и Роџера Мекгарва (вођа тима Пројекта), презентовале разлоге због којих је потребно да се систем алтернативних санкција примењује, уз истицање предности које овај систем санкција већ постиже у земљама Европске уније (растерећење смештајних капацитета у заводским установама; смањење трошкова буџета; васпитни утицај на учиниоце лакших кривичних дела; постизање сврхе кажњавања у виду квалитетне ресоцијализације учинилаца; смањење времена трајања судских поступака у односу на учиниоце лакших кривичних дела и слично).

На крају је указано да се већи степен примене ових санкција очекује у наступајућем периоду, посебно због тога што је на подручју града Смедерева, недавно отворена канцеларија Повереника путем које ће се, уз остале пратеће институције, и спроводити извршење алтернативних санкција.

                                                                                                                    Основни суд у Смедереву

                                                                                       Саопштење за јавност, 19.01.2015. године

       Основни суд у Смедереву, у оквиру својих активности које предузима ради повећања транспарентности свог рада, реализовао је 18.12.2014. године дан отворених врата за матуранте Гимназије у Смедереву. Иницијатива за остваривање оваквог вида сарадње потекла је од стране суда ради омогућавања ученицима ове школе да се и непосредно, путем обиласка суда, упознају са радом овог државног органа. 
     Током представљања послова који се обављају у суду, матурантима, које је предводила професорка Уставног права и Грађанског права Душица Славковић, најпре је од стране председника суда Драгана Рогана указано које су надлежности овог суда, каква је структура у погледу броја судија и судског особља, као и састав судских одељења. Након тога је уследио обилазак суда. 
     Будући да је овај суд у истој згради у којој је и Виши суд у Смедереву, у оквиру показивања, уследио је најпре одлазак у једну од судница у Вишем суду у Смедереву и краће упознавање са распоредом учесника у кривичном поступку од стране заменика председника тог суда судије Предрага Лукића. 
     Потом је обилазак настављен у просторијама Основног суда у Смедереву и то тако што су показане пратеће службе, међу су којима инфо-пулт са пријемом поште и свих врста поднесака, информатичко-техничка служба, рачуноводство, писарница, служба овере, архива суда и писарница.
     Показане су и суднице судије из области кривичног права Татјане Мустачевић Јевтовић, као и судије из области грађанског права Дејана Ђорђевића, који су објаснили распоред учесника у судници и ток поступка. 
     Истом приликом су предочени и спортски успеси овог суда, презентовањем освојених награда на досадашњим такмичењима која су реализована у организацији републичке синдикалне организације.
     На крају обиласка сумирани су утисци и оцењено је да је овакав вид сарадње пожељан. 
     У показивању суда и предочавању послова у суду учествовали су председник суда судија Драган Роган, председник кривичног одељења судија Татјана Мустачевић Јевтовић, председник грађанског одељења судија Дејан Ђорђевић, портпарол суда судијски помоћник Мануела Јевтић и секретар суда Миодраг Марковић. Запослени у службама које су обухваћене овим обиласком активно су учествовали давањем објашњења и одговора на питања која су им упућивана. 
     На крају су подељени и флајери који се од скоро налазе на инфо-пулту суда, а у којима је дат краћи приказ надлежности суда, понашања у суду, послова који се могу обавити у суду, као и начин на који је потребно да се учесници у поступку спреме за суђења, те како да се прибаве подаци о предмету. 
       
                                                                                                                                       Основни суд у Смедереву 
 
 
 
                Саопштење за јавност, 29.2.2016. године

          Основни суд у Смедереву започео је 2015. годину са 33348 предмета, а у току исте године код овог суда примљено је 15553 предмета.

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs