Шта је медијација?

У питању је вансудски поступак – алтернативни начин решавања спорног односа у којем супротстављене стране на флексибилнији, бржи и јефтинији начин могу да реше спор мирним путем ван судске процедуре, путем преговора уз помоћ медијатора. Правила овог поступка уређује Закон о посредовању у решавању спорова.

 Ко је медијатор?

Медијатор је трећа неутрална страна која странама у спору помаже да успоставе комуникацију и пронађу заједничко прихватљиво решење спора, а личност медијатора, за сваки појединачни спорни однос, бира се из регистра Министарства правде и Националног удружења медијатора (НУМС).

 Када и у којим случајевима се може покренути медијација?

Медијација се може покренути у било којој фази решавања насталог спора – пре и у току судског поступка, као и у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка.

Примењује се у спорним односима у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, а нарочито у:

  • имовинскоправним споровима чији је предмет испуњење обавезе на чинидбу
  • другим имовинскоправним споровима
  • у породичним споровима
  • у споровима из области заштите животне средине
  • у потрошачким споровима
  • у свим другим спорним односима у којима посредовање одговара природи спорних односа и може да помогне њиховом решавању

 Како се покреће поступак медијације?

Када суд оцени да би спор могао успешно да се реши посредовањем може, уз обострану сагласност супротстављених страна, да их упути на овај поступак.

Уколико се стране у спору нису другачије споразумеле поступак медијације започиње прихватањем предлога за покретање поступка.

У случају да се страна која је примила предлог за спровођење поступка посредовања у року од 15 дана од дана пријема предлога или у року за одговор који је наведен у предлогу, не изјасни, сматра се да је предлог за посредовање одбијен.

 Како се спроводи и колико траје поступак медијације?

Како је у питању неформалан поступак стране у спору могу се саме споразумети о начину на који ће се поступак спровести, али у одсуству споразума о томе, посредник ће спровести поступак медијације у складу са околностима спорног односа и интереса странака, на начин који је тој случају и најприкладнији.

 Поступак медијације је хитан. Ако се стране у спору у току судског поступка сагласе да приступе решавању спора посредовањем, тада судски поступак застаје, а поступак посредовања се покреће достављањем суду пред којим се води спор споразума о приступању посредовању. Застој судског поступка по овом основу може да буде само једном одређен и не може да траје дуже од 60 дана, а што је и рок у којем би требало да се посредовање оконча.

 Како се окончава поступак медијације и какво је дејство споразума?

Постизањем споразума странака, на чије закључење, дејство и престанак се примењује Закон о облигационим односима у делу који уређује вансудско поравнање, и Закон о парничном поступку који уређује судско поравнање. Други облик окончања јесте одлука медијатора, после консултације са странама, да се поступак обуставља, јер даљи поступак није оправдан или изјавом стране о одустајању од даљег поступка.

Ако је споразум постигнут пре покретања судског поступка има снагу вансудског поравнања уколико је састављен у писаној форми и није противан јавном поретку, па ако у будућим односима једна од страна не би поштовала споразум, суд би, у покренутом поступку, спорни однос расправио на основу садржине тог споразума. Међутим, споразум који стране постигну у поступку посредовања, ако га након оцене сагласности са јавним поретком узме судија на записник, има снагу судског поравнања и на основу Закона о извршењу и обезбеђењу јесте извршна исправа ако гласи на испуњење одређене чинидбе.

Изменама годишњег распореда послова у Основном суду у Смедереву за 2019. годину судија Јелена Милошевић је одређена за судију која ће руководити информисањем странака о алтернативном решавању спорова.

Позив за медијаторе (ПДФ)

Регистар посредника (Линк ка сајту Министарства правде Републике Србије)

Лифлет за медијацију (ПДФ)

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs