СЕДИШТЕ СУДА

                                              
                                                            
                                                           Трг Републике број 2
                                                           11300 С м е д е р е в о
 
 
                                                           Контакт:
                                                           Судска управа/факс: 026/613-205
                                                           Е-пошта: uprava@sd.os.sud.rs
 
 
                                                           Матични број: 17773305
                                                           Шифра делатности: 75230
                                                           ПИБ: 106399844
                                                           ЈББК: 80486 (Централни регистар фактура)
 
                                                           Депозит: 840-291802-50
                                                           Судске таксе: 840-29671845-38
                                                           Новчане казне: 840-29637845-91
 
 
 
                                                          
        
                                                            Судска јединица  у                                                
                                                                     Ковину    
                                                                     
                                          
 
                                                               Трг Ослобођења бб
                                                               Телефон: 013/742-371
 
      У седишту суда (Смедерево) налазе се кривично одељење, истражно одељење, предмети извршења кривичних санкција и служба међународно правне помоћи у кривичним и грађанским стварима, одсек рачуноводства и одсек за аутоматску обраду података са пратећим службама и писарницама. 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs